Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 13 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

 1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

————————-

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 13 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 7 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στην πράξη Κέντρα δια βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του ΕΠ Ανάπτυξη ανθρωπίνου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Διαβιου Μάθησης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καίδης Απόστολος.

 1. Ολοκληρωμένη παρουσίαση και δημοσιοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) της Πτολεμαίδας του Δήμου Εορδαίας στα πλαίσια της οριστικής υποβολής του στο Σύμφωνο Των Δημάρχων.

Εισηγητής : Υπ. Γραφείου Προγραμματισμού .

 1. Αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαίδας σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας ισογείου που βρίσκεται εντός του κτιρίου.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Παραλαβή μελετών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για το έτος 2017 κατ’εφαρμογή του Ν. 4412/2016.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμηθειών & έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Παράδοση έργου « Αντικατάσταση αποχετευτικών αγωγών στο Δήμο Μουρικίου » προς χρήση – λειτουργία και συντήρηση στην ΔΕΥΑ Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 1. Παράταση διάρκειας μίσθωσης ακινήτου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 1. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου α) για υπογραφή σχετικών συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ και εισαγωγή των παροχών στον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου Β) για υπογραφή δικαιολογητικών στο τμήμα μεταφορών για διόρθωση σφάλματος σε άδεια κυκλοφορίας υπηρεσιακού αυτ/ττου.

Εισηγητές : Οι Αντιδήμαρχοι Γ. Κοκκινίδης & Κ. Πολυχρονίδης

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2016.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Απόδοση παγίας προκαταβολής των Προέδρων τοπικών κοινοτήτων και Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 1. Έγκριση απόφασης ΔΕΥΑΕ σχετικά με την λήψη νέας απόφασης για τιμολόγια ύδρευσης – Αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου και Κ. Βλάστης στις οποίες επεκτάθηκαν τα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑΕ.

Εισηγητής Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΕ Φώτης Ιορδανίδης.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακής μελέτης.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

 1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας .

Εισηγητής Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Ανέστης Καραφουλίδης.