Απορρίφθηκε η απόφαση του Δ.Σ. Εορδαίας για τη συγχώνευση της ΔΕΥΑ Εορδαίας και της ΔΕΤΗΠ από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας.

 

Παρακάτω περιγράφονται οι βασικοί λόγοι:

 

 

 

Aπορριπτέα επίσης κρίθηκε κι από 29-1-2019 προσφυγή του Σωματείου Εργαζομένων της ∆ΕΤΗΠ Εορδαίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, κατά της αριθμ. 345/2018 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, αφενός διότι ασκείται ελλείψει εννόμου συμφέροντος και αφετέρου διότι στρέφεται κατά μη εκτελεστής διοικητικής πράξης,  σύμφωνα μετά αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Διαβάστε εδώ ΟΛΗ την απόφαση