Διακοπή κυκλοφορίας, στάσης και στάθµευσης στην οδό Μικράς Ασίας από τη συµβολή της µε την οδό Κυδωνίων έως την συµβολή της µε τις οδούς Ιωνίας και Βιθυνίας. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Προύσσης από την διασταύρωσή της µε την οδό Β. Κωνσταντίνου έως την διασταύρωσή της µε την οδό Μικράς Ασίας.  Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω παρακείµενων δηµοτικών οδών.  ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων από την 17.00΄ ώρα της 27-08-2019 έως την
18:00 ώρα της 30-08-2019 .