Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικών Μονάδων».

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: o Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Α’/βάθμιας, Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), αλλά και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ) o Διευθυντές και υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων o Υποψήφια ή και ενεργά στελέχη της εκπαίδευσης

o Άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης o Αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών o Απόφοιτους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για τη θεματολογία του προγράμματος

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:

Να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς για την ανάληψη θέσης Στελέχους της Εκπαίδευσης, τόσο με την απόκτηση γνώσεων Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, όσο και με τις κατάλληλες δεξιότητες για την αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου τους ως στελέχη της εκπαίδευσης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να: o Κατανοούν τις έννοιες «Διοίκηση» και «Ηγεσία», καθώς και τη φιλοσοφία τους o Γνωρίζουν τα μοντέλα Σχολικής Διοίκησης

o Αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων και του ρόλου του Διευθυντή/Ηγέτη o Προγραμματίζουν, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πλάνο ανάπτυξης των εκπαιδευτικών o Υιοθετούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά μοντέλα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

Μοριοδότηση επιμορφωτικού προγράμματος:

 • 2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών [Νόμος 4589/2019, κεφ. Ε’ (ΦΕΚ 13Α’) και επίσης ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)]
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης [Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)]

 • 0,5 μόρια στους Διευθυντές [(Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)]

 • Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με τα μέγιστα μόρια (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49931 και θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

 • Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με τα μέγιστα μόρια (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49934 και θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)».

 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589/2019 (Α’ 13), άρθρο 57, περ. α’)

Διάρκεια και Μεθοδολογία Υλοποίησης

Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος είναι 400 ώρες μικτής εκπαίδευσης, από το Σεπτέμβριο 2019 έως τον Απρίλιο 2020 (Οκτώ μήνες, που νοείται ετήσια επιμόρφωση).

Οι ώρες αυτές κατανέμονται ως εξής:

 • 120 ώρες διά ζώσης διδασκαλία

 • 220 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω e-πλατφόρμας

 • 60 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, 10:00-14:00.

Πόλεις διεξαγωγής: Κοζάνη

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2019 (Θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία του 1ου μαθήματος)

Θεματικές Ενότητες

 1. Αρχές της διοίκησης στην εκπαίδευση

 2. Ηγεσία στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

 3. Ειδικά Θέματα στη Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων

 4. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων

 5. Η Διάσταση του Φύλου στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

 6. Ο/Η Εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της σχολικής τάξης

 7. Ο/Η Εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας

 8. Ο/H Εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας

 9. Στρατηγικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Μονάδων

 10. Διασφάλιση Ποιότητας των Εκπαιδευτικών Μονάδων

 11. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση

 12. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση

 13. Τεχνικές Επικοινωνίας και Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ.)

Κόστος: 620 € (Με προκαταβολή εγγραφής 100 € και το υπόλοιπο ποσό σε δόσεις μέχρι τον Απρίλιο 2020)

Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για: α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ (με πληρωμένη τη συνδρομή 2019) [570 €], β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ [550 €], γ) καθώς και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία της ΕΕΦ :

Πάλλας Χρήστος : 6970480806

** Για εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε επίσης να στείλετε email στο kozanieef@gmail.com σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο σας και απαραίτητα ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις και δράσεις της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, από την ιστοσελίδα της: www.eef.gr