Απαγόρευσή της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων επί της οδού Μακεδονομάχων από τη διασταύρωσή της με την οδό ∆ήμητρας έως τη διασταύρωσή της με οδό ∆ιοικητηρίου.

∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 08.00 ώρα της ∆ευτέρας (16-09-2019) έως 08.00 ώρα της Τετάρτης (18-09-2019)