Ξεκινούν από 26/09 οι αιτήσεις για την πρόσληψη διακοσίων πενήντα (250) ατόμων στο Λιγνιτικό κέντρο Δ. Μακεδονίας.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26.09.2019 μέχρι και 07.10.2019