Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων) και το Τμήμα Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνική Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics, UNEC) λειτουργεί το Διεθνές ελληνο-αζέρικο Διιδρυματικό-Διατμηματικό κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

Ελληνο-Αζέρικο Διεθνές Διιδρυματικό-Διατμηματικό κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου»

(Petroleum oil and gas management and transportationM.Sc. MOGMAT) όπως έχει δημοσιευτεί το σχετικό ΦEK επανίδρυσης 3340 τ.β./ 10 Αυγούστου 2018) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄)».

Το μοναδικό στην Ελλάδα και καταξιωμένο πλέον ΠΜΣ- MOGMAT λειτούργησε στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ήδη 4 συνεχή έτη από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Μέχρι σήμερα φοιτούν 138 φοιτητές από όλη την Ελλάδα εκ των οποίων 2 αλλοδαποί φοιτητές.

Το M.Sc. MOGMAT σήμερα επανιδρύεται μετά την συνέργεια του ΤΕΙ ΔΜ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Ν. 4610/2019) από το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής ως επισπεύδον Τμήμα, σε συνεργασία με το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών» με έδρα την Κοζάνη και του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics) για να συνεχίσει την επιτυχή λειτουργία του για τα επόμενα 5 ακαδημαϊκά έτη, 2019-2024

Σκοπός του διεθνούς διιδρυματικού-διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. MOGMAT) είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στους τομείς της τεχνολογίας και οικονομίας των μονάδων παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, με την παροχή διεθνούς διοικητικής και τεχνικής εκπαίδευσης για την προετοιμασία και ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και γενικών διευθυντών για την επαγγελματική σταδιοδρομία σε εθνικές και διεθνείς  επιχειρήσεις μεταφοράς (με αγωγούς και τάνκερ πετρελαίου & LNG) και εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και την διεθνή αγορά.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» και αγγλικό τίτλο Master of Science Petroleum oil and gas management and transportation Μ.Sc. MOGMAT με την συνυπογραφή των πρυτάνεων των δύο ΑΕΙ.

Στο Π.Μ.Σ. MOGMAT γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών/Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών/Τμημάτων Θετικών Επιστημών κ.ά. συναφών Τμημάτων ή Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων κάθε κύκλου του ΠΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές. Η εγγραφή των φοιτητών γίνεται στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Επομένως, οι τίτλοι σπουδών είναι ελληνικοί και δεν απαιτείται η αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Απαιτείται πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα: 12 μαθήματα, και εκπόνηση και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων. Η ιστοσελίδα του ΠΜΣ είναι mogmat.uowm.gr.

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμμετέχουν, εκτός από μέλη Δ.Ε.Π., έλληνες και αζέροι καθηγητές των δύο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, προσκεκλημένοι διδάσκοντες μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κ.ά. Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης διπλωματικών εργασιών είναι και η αγγλική.

Το Μ.Δ.Σ. MOGMAT δίνει την δυνατότητα στους κατόχους πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές στην διοικητική, οικονομική επιστήμη και σε συνδυαστικές επιστήμες όπως μεταφορές/logistics, τεχνολογία πετρελαίου και φυσικού αερίου και άλλες συναφείς ειδικότητες στην Ελλάδα, στο Αζερμπαϊτζάν, σε κράτη-μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες.

Επαγγελματικές δυνατότητες: Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. MOGMAT οι διπλωματούχοι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών της ελληνικής οικονομίας και της διεθνούς αγοράς σε θέματα διαχείρισης, μεταφοράς και λειτουργίας μονάδων παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών. Ως υψηλά ειδικευμένα στελέχη, οι διπλωματούχοι θα μπορούν να καλύψουν τις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως ηγετικά στελέχη και διευθυντές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά .

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε €4.000. Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline AG), η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου που διατρέχει την βόρεια Ελλάδα και θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν και την περιοχή της Κασπίας στην Ευρώπη, επιχορηγεί μέσω του Ιδρύματος Μποδοσάκη το 50% των διδάκτρων των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. ΜOGMAT ανά κύκλο σπουδών μέχρι το ακαδ. έτος 2019-2020. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων και των πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) που ο ΤΑΡ υλοποιεί στις περιοχές διέλευσης του αγωγού. Η πρώτη πανηγυρική ορκωμοσία αποφοίτησης των 40 πρώτων μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2019 στο μεγάλο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, με την συμμετοχή των δύο Πρυτάνεων, της Συγκλήτου και της ακαδημαϊκής κοινότητας, κυβερνητικών αξιωματούχων από την Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν, εκπροσώπων του ΤΑΡ και του ιδρύματος Μποδοσάκη, βουλευτών και περιφερειάρχη και δημάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.