Μπορεί το ενδιαφέρον της χθεσινής ανακοίνωσης των Αντιδημάρχων στο δήμο Εορδαίας, να μονοπώλησε το ενδιαφέρον, όμως, εκτός αυτών, ορίστηκαν και  εντεταλµένοι σύμβουλοι, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Έτσι λοιπόν:

1. Για την Οργάνωση και διεύρυνση των ∆ηµοσίων Σχέσεων και Προβολή του ∆ήµου Εορδαίας, αναλαµβάνει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Θεοδοσιάδης.

2. Για θέµατα συντήρησης και διαχείρισης υποδοµών για τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας, συστηµάτων άρδευσης, αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, αναλαµβάνει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευστάθιος Κατσίδης.

3. Για θέµατα Ανακύκλωσης και κοιµητηρίων ( Καθαριότητα , ευπρεπισµός, λειτουργία και φύλαξη), αναλαµβάνει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κοσµάς Σιδηρόπουλος.

Η Χύτρα