Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και ο Οργανισμός INNOPOLIS, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SYMBIOSIS» (Symbiotic networks of biowaste sustainable management) στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”, συμμετείχαν με επιτυχία στην 3η συνάντηση των εταίρων, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπίτολα, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2019.

Το έργο SYMBIOSIS προσβλέπει σε μια ολιστική προσέγγιση, για τη διαχείριση και αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να συνδεθούν (ως παραγωγοί βιολογικών αποβλήτων ή χρήστες), προβλέπεται η ανάπτυξή μιας συνεργατικής online πλατφόρμας. Η πλατφόρμα διαχείρισης, επαναχρησιμοποίησης και εμπορίας ροών βιολογικών αποβλήτων θα επικεντρώνεται στις βιομηχανίες αγροτο/κτηνοτροφίας, τροφίμων και ενέργειας για τη μείωση του κόστους, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας η οποία σύντομα θα είναι διαθέσιμη για χρήση και στην παρούσα φάση έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της.

Παράλληλα το έργο θα ευαισθητοποιεί παραγωγούς και χρήστες οργανικής ύλης για τη μέγιστη αξιοποίηση των βιοαποβλήτων.

Οι εταίροι του προγράμματος SYMBIOSIS είναι:

  • Δημόσια Επιχείρηση Kommunalec Bitola

  • ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

  • Δημόσια Επιχείρηση δημοτικών έργων Kommunalna Higiena Novaci

  • Innopolis, Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού

  • Κίνηση για το Περιβάλλον – Molika Dom Bitola

  • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με την υλοποίηση του έργου και τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα καθώς και για τις μελλοντικές ενέργειες, δράσεις και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου.