Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, στις 4-4-2017, ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου Πληµ/των ∆υτ. Μακεδονίας, οι Λ. Μαλούτας, Θ. Σαββίδου, Αθ. Βακωνάκη, Αθ. Βαρέκας, Ειρ. Κακουλίδου, Κ. Ανουλίδης, Γ. Τοπαλίδης και Ε. Ιωαννίδης, άπαντες µε την ιδιότητα του πρώην µέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήµου Κοζάνης, θα είναι κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος. Σύµφωνα µε το κατηγορητήριο, προέβησαν στην έκδοση οµόφωνης απόφασης, περί µη ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία στερούνταν παντελώς αιτιολογίας, κατά παράβαση της Υγειονοµικής Νοµοθεσίας, µε σκοπό, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, να προσπορίσουν παράνοµο περιουσιακό όφελος στους ιδιοκτήτες του εν λόγω καταστήµατος. Οι προαναφερόμενοι διώκονται για αδικήµατα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, την 6-6-2012, που ήταν όλοι µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήµου Κοζάνης.

Η Χύτρα