Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού στον Μπούρινο.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2

Ενημέρωση – Παρουσίαση των κληροδοτημάτων του Δήμου από την δικηγόρο κ. Πατρώνα Αγνή.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3

Υποβολή πρότασης της πράξης: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» – Άξονας προτεραιότητας 2 – «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» με τίτλο: «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης».

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

4

Συμμετοχή του Δήμου Βοΐου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

5

Κατανομή τμήματος της επιχορήγησης του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών σε δράσεις του Δήμου Βοΐου που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος.

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

6

Έγκριση του κανονισμού χρήσης των δημοτικών κτιρίων – αιθουσών του Δήμου Βοΐου.

Εισηγήτρια η κ. Πάτρα Ν. Αντιδήμαρχος

7

Έκθεση ληξιπρόθεσμων οφειλών και προτάσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου για το Δήμο Βοΐου.

Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος

8

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 166/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων πλατειών σε καταστηματάρχες ΥΕ».

Εισηγητής ο κ. Ώττας Β. Αντιδήμαρχος

9

Χωροθέτηση (τροποποίηση) του υπογείου συστήματος κάδων στη Σιάτιστα.

Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος

10

Έγκριση κοπής δένδρων στη Σιάτιστα.

Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος

11

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου επιλογής των μελών της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Βοΐου».

Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.

12

Λήψη απόφασης για την επανάληψη της δημοπρασίας για την εκποίηση δημοτικής έκτασης στη Νεάπολη.

Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος

13

Έγκριση υποβολής αιτήματος προς το Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδη, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βοΐου.

Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

  • Οι αναλυτικές εισηγήσεις επιδίδονται μόνον στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Σε κάθε περίπτωση φάκελος θα βρίσκεται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Σιάτιστας, Ασκίου, Νεάπολης και Τσοτυλίου. Επιπλέον οι υπηρεσίες του Δήμου είναι στην διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων για περαιτέρω διευκρινήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και πάντα μέσα στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης