Φίλις κι φίλ΄ τι φκιάντι, είστι καλά, σφαλίσκιτι στα σπίτια σας ή τριουρνάει ιδώ κι κεί, Ιφαρμόζτι τ΄ς ουδηγίις που μας λέν τα χαζουκούτια; Ιδώια, τα πρέπ΄να είμι δίκιους, όταν μας ινημιρών σουστά δεν τα λέμι χαζουκούτια, αλλά είνι λίγις οι στιγμές απ΄λειτουργούν σουστά!

Τώρα τα γυρίσ΄καένας σας κι τα μι πεί, κι τι σ΄ινδιαφέρ΄ισένα; Εμ πώς αρά δεν μι ινδιαφέρ΄! Είμι «υψηλής τάσης», απ΄λιέν κι οι Διητζήδις! Κι ιπιδή δεν θέλου να τ΄ς καμαρώσου απού τώρα γι΄αυτό ρα σας τα λιέου!

Ου κουρουνοιός τα πιράσ΄γιατί ότ΄πιριέχ΄τ΄σύνθιτ λέξ΄΄,κουρώνα, η σκέτ΄κουρώνα, αργά η αγλήγουρα πιρνάει.

Μη μι πείτε δεν θυμάστι του κουρώνα-γράμματα, που έπιζάμι μκροί, πάει του αστόισαμι. Τουν καλό μπασκιτμπουλίστα, Τάκη Κουρουναίου, τουν αστόισαμι κι αυτόν όπους κι τουν άλλουν καλό μπασκιτμπουλίστα τουν Άγγιλου Κουρουνιό. Τουν βασιλιά κι τ΄ς κουρώνις τ΄, παν κι αφτές κι αφτός αντάμα. Γι αφτό σας λιέου, τα πιράσ΄, τώρα του πόσου τα κάμ΄είνι θέμα χρόνου. Άμα είμιστι τυχιροί, μπουρεί ου Χρήστους Κυρατσούς κι η ουμάδα τ΄,ικεί σιακάτ σ΄ν Αμιρική, μπορεί να βρεί αγλήγουρα του ιμβόλιου!

Είμι πουλύ καλά, αν σας ινδιαφέρ΄, αλλά αυτό που άκσιν η γυναίκα μ΄ιχτές, στου χαζουκούτ΄, κι μι του πειν΄, είνι να ζουρλένισι κι να παίρς τα βνά. Μι ΄πειν ότι ένα λιουφουρείου γιουμάτου ικδρουμείς γυρνούσιν απ΄΄ν Πόλ΄! Τι άλλου άκσις, τ΄λιέου, Δεν άκσα κι καλά, μι λιέει. Μούνγκι τα τ΄ς βάλν σι κατ΄οίκουν πιριουρισμό! Λιέου, τα είνι ιργαζόμιν΄ικεί σην Πόλ΄κι γυρνούν σν Ιλλάδα.

Είπα να γράψου κάτ΄για τ΄ς ικδρουμείς κι τ΄ς ικδρουμές αφτέσια τα μέρις, αλλά κρατήθκα, γιατί έπριπιν να διασταβρώσου αυτά απ΄άκσιν η γυναίκα μ΄.

Κι που σι θέλου, τώρα του προυί άκσα μι τ΄αφτιά μ΄ότ ήταν ικδρουμείς απ τ΄Θισσαλία, απ΄του Βόλου κι απού άλλις πόλεις.!

Που μι κίντσιτι ρά σιούρδ; στου μπγιαλό, όχι κάτοικ΄τ΄ς πόλης μας! Που μι κίντσιτι ρα τραχανιάιδις; Που μι κίντσιτι ρα ούρδις ανάλατις; Έφυγαν λέν ΄ν πιρασμέν΄ Παρασκιβή για συνέδριου διαλουγισμού!!! Τρανή δλειά!! Δεν πάεινιτι στου Πήλιου να ξαπλώστι, ιένας-ιένας κι να διαλουγιστίτι, να κάτστι όσις ώρις κι μέρις θέλτι, να έπιρνέτι κι καφαλτί κι να σουθεί η δλειά!

Τώρα, οι ιφθύνις. Που ήταν του τιλουνείου απ΄άφκιν του λιουφουρείου να παέν΄ σην Κουσταντινούπουλ΄; Η άκσιν τουν σουλτάνου που είπιν ότ΄οι Τούρκ΄είνι γιρός λαός κι δεν τ΄ς πιάν΄καντίπουτα; Η ιπαναπάφκαν οι θκοί μας ιπειδή μι διαταγή τ΄ σουλτάνου βάν΄μπόλ΄κ΄ κουλόνια λιμουνιού,
γιατί διώχν΄τουν κουρουνοιό. Όταν τα μάθουμι, αν μάθουμι καμιάφρας, πόσ΄τ΄ς καμάρουσαν, τότι τα μας ΄ρθεί ντουβουρλίνγα.

Τώρα η πλιαρουμή. Κλείσιμου του πρακτουρείου για τρείς μήνις κι γλέπουμι, κι πρόστιμου. Οι ιπιβάτις, κλείσιμου σι κάνα απόμιρου στρατόπιδου εγκαταλειμένο, να παέν το φαί κι να του αφήν΄απ΄όξου απ΄πόρτα τ΄ς πιρίφραξις κι να φλάγν΄να μην τ΄σκαπουλάρν, στουν πάτου να πλιαρώσν τα έξουδα κι όπχιος δεν έχ΄ να δλέψ΄
στου δημόσιου τουμέα ώσπου να ξιπλιαρώσ΄!

Αφτάια είχα να σας πώ κι σας τάπα, ισείς κανόντσιτι!

Μήκας Ελίμειος
18 Μαρτίου 2020