: α. Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ)
γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20
δ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20
στ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20
η. την υπ’ αριθμ. 33652/27-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
θ. Το Ν.4682/20 ΦΕΚ 76Α
ι. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 23451 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1210Β/7-4-20
κ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 27805 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1640Β/30-4-20
λ. Το υπ’ αριθμ. 10923/6-5-20 έγγραφο μας

Τροποποιούμε τους πίνακες συμμετεχόντων που αφορά τη Λαϊκή Αριστοτέλους, όπως παρακάτω:
Αφαιρούνται από τον πίνακα συμμετεχόντων στις 16/5/2020
1
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

και προστίθενται στον πίνακα
1
ΔΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2
ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3
ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Οι εγγεγραμμένοι του πρώτου πίνακα θα συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους που θα πραγματοποιηθεί στις 23-5-2020. Οι εγγεγραμμένοι του δευτέρου πίνακα, δεν θα συμμετέχουν αντίστοιχα στις 23-5-2020
Κατά τα λοιπά, συνεχίζει και ισχύει το λ’ σχετικό.

Ο Διευθυντής

Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρ & Τοπ. Μηχανικός