Ο Δήμος Σερβίων λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄/03-04-2020)

 2. Την Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805 (ΦΕΚ 1640 Β΄/30-04-2020)

 3. Την με Α.Π. 45814/11-05-2020 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με θέμα «Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) του Δήμου Σερβίων του Νομού Κοζάνης»
 4. Την με αριθμ. 81/2020 Απόφαση του Δημάρχου Σερβίων με θέμα: «Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) του Δήμου Σερβίων»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 • ότι θα λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές την ίδια ημέρα και τις ίδιες ώρες λειτουργίας της υφιστάμενης υπαίθριας (λαϊκής) αγοράς που διεξάγεται στην πόλη των Σερβίων (ημέρα λειτουργίας: Δευτέρα, ώρες λειτουργίας: 07.00 -14.00)
 • οι νέες παράλληλες υπαίθριες αγορές θα λειτουργούν αποκλειστικά στις οδούς Καραολή και Ρήγα Φεραίου
 • καθώς στην πόλη των Σερβίων λειτουργούν πλέον και νέες παράλληλες υπαίθριες αγορές, δεν εφαρμόζεται το ποσοστό 50% για τη συμμετοχή πωλητών ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες)
 • κατά τα λοιπά, τηρούνται τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Κατά την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς όλοι οι εκθέτες:
  • Θα πρέπει να φορούν γάντια.

  • Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.

  • Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).

  • Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

  • Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.

  • Να έχουν τοποθετημένο σε εμφανές σημείο του πάγκου τους δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνουνε τα μεταλλικά νομίσματα.

  • Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και στα 10 τ.μ. να παραμένουν μέχρι τρεις καταναλωτές.

  • Να έχουν τοποθετημένα στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση από τους καταναλωτές.

  • Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.

  • Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χρήστος Ελευθερίου