Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βελβεντού,  λόγω μεγάλης έλλειψης τεχνικού προσωπικού, σε συνδυασμό με το φόρτο εργασιών για την διεκπεραίωση των καθημερινών αρμοδιοτήτων της, αδυνατεί να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ελέγχου, συμπλήρωσης και προσαρμογής μελετών προκειμένου να ολοκληρωθούν και να προωθηθούν για τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις λοιπές υπηρεσίες, ώστε να θεωρούνται ώριμες και να μπορούν να υποβληθούν για χρηματοδότηση. Επιπροσθέτως η ωρίμανση, διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων κι η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη τους και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΤΠΑ, απαιτούν εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε συγκεκριμένα θέματα ,την οποία δεν διαθέτει το υπάρχον τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας. Με σκοπό, η εν λόγω κατάσταση, να μην επηρεάσει αρνητικά την έγκαιρη ένταξη στο ΕΣΠΑ, την υλοποίηση κι ολοκλήρωσή των έργων και την απορρόφηση των εγκεκριμένων πόρων μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, ο Δήμος Βελβεντού προχωρά στην παροχή τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Βελβεντού, με εξειδίκευση και εμπειρία στην ανάθεση, σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη Δημοσίων Μελετών και Έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα. Συγκεκριμένα ο Δήμος Βελβεντού προχωρά στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη Τεχνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βελβεντού». Το κόστος για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 390.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα περιλαμβάνει την υποστήριξη στις παρακάτω μελέτες:
– Μελέτη για την Επέκταση Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Βελβεντού
– Μελέτη για την Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Βελβεντού
– Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού
– Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου –Λυκείου Δήμου Βελβεντού
– Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των υπολοίπων αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού.
kozan.gr