Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μηχατρονική (Mechatronics)»

Το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική – Mechatronics» είχε ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και επανιδρύθηκε (ΦΕΚ 3585/τ. Β’ 26-9-2019) σε εφαρμογή του άρθρου 55 παρ. 10 του ν. 4610/2019. Ο νέος κύκλος αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020.

Η ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων στο Π.Μ.Σ. « Μηχατρονική» ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30η Ιουλίου 2020. Η αίτηση υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ « Μηχατρονική» (στα Κοίλα Κοζάνης, πρώην Διοικητήριο Τ.Κ. 50100), μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά εντός της οριζόμενης προσθεσμίας. Η αναλυτική προκήρυξη ευρίσκεται στην ιστοσελίδα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών http//ece.uowm.gr και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ « Μηχατρονική» http//mechatronics.uowm.gr