Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και (το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), την Εγκ. 163/33282/29-05-2020 σύμφωνα με την οποία επισημαίνονται ότι για τη δια ζώσης σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και της παρ. 3 του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1704), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ο Δήμος Κοζάνης στην μετά λιγνίτη εποχή: Προβληματισμοί για την επόμενη μέρα
Καλεσμένοι: α) Νέα Δημοκρατία, β) ΣΥΡΙΖΑ, γ) ΚΙΝΑΛ, δ) ΚΚΕ, ε) Ελληνική Λύση, στ) ΜεΡΑ 25

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου «ΚΟΖΑΝΗ – ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ»
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Πλόσκας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
2.
Παραχώρηση η μη χρήσης μισθίου δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Ι.Τράντα στην Κοζάνη στην εταιρία DMN SPORT I.K.E.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3.
Απόφαση για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμ. 151/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης και ορισμός Δικηγόρου.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4.
Εξέταση αιτήματος σχετικά με την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Κάτω Κώμης στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Α.Ο.Τ.Κ.) “ΤΟΞΟΚΛΥΤΟΙ”».
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5.
Ορισμός του Δήμου Κοζάνης ως διαχειριστή του Νηπιαγωγείου Πετρανών
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
6.
Παραχώρηση Σχολικών Χώρων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Δερμιτζάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
7.
Παραχώρηση Σχολικών Χώρων Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
8.
Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.
Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.
9.
Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου – εξόδου στον Ξυνάδα Δημήτριο
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.
Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις
Στην δια ζώσης Συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, μπορούν να παραβρεθούν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων α) Κάτω Κώμης, β) Πετρανών, για θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους.

Η Συνεδρίαση μεταδίδεται διαδικτυακά.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)