Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 20:30 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Βελβεντού, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Βελβεντού.

2. Yποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020», Μέτρο 8.3.3.: Αρ.63.1 του Καν. 508/2014 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

3. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού για το έτος 2020.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια