Στην υπογραφή σύμβασης του έργου:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΙΟΥ, προχώρησε ο Δήμαρχος Βοΐου κ. Ζευκλής Χρήστος με τον ανάδοχο, κ. Δέδε Βασίλειο, Ε.Δ.Ε. στον οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Το έργο σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 4/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βοΐου, περιλαμβάνει εργασίες ισοπέδωσης των αγροτικών οδών, καθαρισμού και μόρφωσης τάφρου τριγωνικής διατομής παραπλεύρως των οδών και κατασκευής στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. ή / και δύο στρώσεων όπου απαιτηθεί.

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στην κοινότητα Πελεκάνου: στην οδό από τα κοιμητήρια έως τη θέση «Κλέντζι» (μήκους περί τα 1.050μ) και στην κοινότητα Εράτυρας:

α )στην οδό από τη θέση «Ράχη» έως τη θέση «Ποτάμι» μήκους περί τα 500μ), β) στην περιοχή «Βίλιανη» από θέση «Ζάλιου» έως την επαρχιακή οδό Κοζάνης-Νεάπολης (μήκους περί τα 1.200μ) και γ) τέλος στην περιοχή «Κουκούλι» από θέση «Εικονοστάσι» έως «Αγία Τριάδα» (μήκους περί τα 1.100μ).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.