Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και (το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), την Εγκ. 163/33282/29-05-2020 σύμφωνα με την οποία επισημαίνονται ότι για τη δια ζώσης σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και της παρ. 3 του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1704), σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 21:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση η μη απασχόλησης μαθητών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ στο Δήμο Κοζάνης για το σχολικό έτος 2020-2021. Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

2. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, ιδιοκτησίας Ζησιό Αναστασίας του Στεργίου και Ζησιό Ιωάννη του Στεργίου επί της οδού Χριστοπούλου 5, στην κοινότητα Κοζάνης, για τις ανάγκες στέγασης του Α τμήματος του 15ου νηπιαγωγείου. Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

3. Απαλλαγή και επαναπροσδιορισμός τροφείων λόγω μεταβολής λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης λόγω Κορωναιού (COVID-19) . Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος

4. Παραχώρηση σχολικών χώρων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Δερμιτζάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής

5. Τροποποίηση – συμπλήρωση Α.Δ.Σ. 539/2019 που αφορά «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

6. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις

Η Συνεδρίαση μεταδίδεται διαδικτυακά.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)