Την Τρίτη 30/06/2020 ολοκληρώθηκε από Δήμους και Συλλογικούς Φορείς της περιοχής παρέμβασης (Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών), η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεών τους στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα.
Συνολικά υποβλήθηκαν 11 προτάσεις συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.032.183,88 €. Το ποσό της πρόσκλησης ήταν 430.000,00€ με την αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη να το ξεπερνά σε ποσοστό 240%.
Ακολουθεί ο πίνακας των προτάσεων:
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Δ.Δ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ


Ο Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ)/ΑΝΚΟ θα ξεκινήσει άμεσα την αξιολόγηση των υποβληθεισών
προτάσεων.
Ο Πρόεδρος
της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ & ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ