Στην υπογραφή σύμβασης του έργου: ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ” προχώρησε ο Δήμαρχος Βοΐου κ. Ζευκλής Χρήστος με τον κ. Τράντο Οδυσσέα, νόμιμο εκπρόσωπο, της αναδόχου εταιρείας: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε.», στην οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

Το έργο σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 10/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βοΐου, περιλαμβάνει την κατασκευή φρεατίου συλλογής ομβρίων με 5 μεταλλικές σχάρες υδροσυλλογής και όδευση των ομβρίων μέσω πλαστικού αγωγού δομημένου τοιχώματος Φ300mm σε υφιστάμενο πλακοσκεπή αγωγό κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αναρράχης-Εράτυρας. Για το τμήμα της οδού που είναι διαστρωμένο με κυβόλιθο θα γίνει αποκατάσταση στην αρχική του κατάσταση, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της οδού, μετά την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών, θα τσιμεντοστρωθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016.