Στo πλαίσιo της Προβολής Πεζοπορικού Τουρισμού ο Δήμος σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ ¨Paths of Greece¨ προχώρησε σε σύνταξη μελέτης συντήρησης και διάνοιξης νέων μονοπατιών . Συγκεκριμένα προτείνονται οι παρακάτω διαδρομές
– Κ1 Ο δρόμος του νερού και του κρόκου,
– Β1 Το δάσος πάνω από το λιγνίτη ,
– Κ2 Ο περίπατος της Κοζάνης
– Μ1 Ο αρχαιολογικός περίπατος της Αιανής
– Μ2 Οι Βυζαντινές εκκλησίες του κάμπου
– Μ4 Πολύχρωμη χλωρίδα, Πολύχρωμα πετρώματα

Από τη Δ/νση Δασών κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης η αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΟΔ) περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κοζάνης , αποτελούμενη από εκπροσώπους του Δασαρχείο Κοζάνης , των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ορειβατικών και Κυνηγετικών Συλλόγων .

Σύμφωνα με την ΥΑ151344/165/18-1-2017 ¨Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης , διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών μονοπατιών –πεζοπορικών μονοπατιών έργο της Επιτροπής είναι :
1) Εξέταση αναγκών συντήρησης υφιστάμενων μονοπατιών
2) Εξέταση προτάσεων για ένταξη μονοπατιών στο νέο δίκτυο
3) Η γνωμοδότηση επί υποβληθέντων μελετών διάνοιξης ή συντήρησης μονοπατιών
4) Η προεκτίμηση της οικονομικής δαπάνης
5) Η προβολή υφιστάμενων μονοπατιών
Η Επιτροπή πραγματοποίησε ελέγχους και αυτοψίες σε όλα τα προτεινόμενα μονοπάτια και συντάσσει έκθεση για να αποσταλεί στη Δ/νση Δασών με όλες τις παρατηρήσεις .