Ο Δήμαρχος Σερβίων Χ. Ελευθερίου ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του ∆ήμου Σερβίων, με θητεία από 02/09/2020 μέχρι 01/09/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

==========================================

Τον ∆ημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του ∆ημάρχου κ.ΚΑΚΑΦΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ως καθ’ ύλην και κατά τόπον άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: •Καθ’ ύλην: Θέματα Οικονομικών και συγκεκριμένα:

Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της ∆ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και των κάτωθι επιμέρους οργανικών μονάδων αυτής: i.Τμήμα Προϋπολογισμού & Εξόδων με τα υπαγόμενα σε αυτό Γραφεία: α. Γραφείο Προϋπολογισμού β. Γραφείο Λογιστηρίου γ. Γραφείο Συμβάσεων δ. Γραφείο Μισθοδοσίας ii.Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου με τα υπαγόμενα σε αυτό Γραφεία: α. Γραφείο Εσόδων β. Γραφείο ∆ιαχείρισης Περιουσίας γ. Γραφείο Ταμείου, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

•Κατά τόπον αρμοδιότητες στην κοινότητα Πλατανορρεύματος

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην κοινότητα Συνεργάζεται με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της κοινότητας Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην κοινότητα. Είναι αρμόδιος για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της κοινότητα

=====================================

Την ∆ημοτική Σύμβουλο της παράταξης του ∆ημάρχου κ.ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ καθ’ ύλην και κατά τόπον έμμισθη Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: •Καθ’ ύλην: Θέματα Υποστήριξης της Καθημερινότητας σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους αντιδημάρχους και συγκεκριμένα: •Την τέλεση πολιτικών γάμων •Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης της Καθημερινότητας, καθώς και των κάτωθι επιμέρους οργανικών μονάδων αυτής: i.Τμήμα Καθαριότητας, ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων, Πρασίνου, Οχημάτων & Εγκαταστάσεων με τα υπαγόμενα σε αυτό Γραφεία: α. Γραφείο Καθαριότητας β. Γραφείο ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων γ. Γραφείο Πρασίνου δ. Γραφείο Οχημάτων ε. Γραφείο ∆ιαχείρισης Κοιμητηρίων & Σφαγείων ii.Τμήμα Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής με τα υπαγόμενα σε αυτό Γραφεία: α. Γραφείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Αθλητισμού β. Γραφείο Προστασίας & Προαγωγής της ∆ημόσιας Υγείας γ. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων δ. Γραφείο Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ε. Γραφείο Κέντρου Κοινότητας στ. Γραφείο Παιδικών σταθμών οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Κατά τόπον αρμοδιότητες στις κοινότητες Λάβας, Καστανιάς, Αυλών και Γουλών,

•Την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του ∆ήμου. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις κοινότητες

•Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων των κοινοτήτων. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις κοινότητες

•Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις κοινότητες

•Είναι αρμόδια για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των κοινοτήτων

=========================================================

Την ∆ημοτική Σύμβουλο της παράταξης του ∆ημάρχου κ. ΓΚΑΜΠΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ καθ’ ύλην και κατά τόπον έμμισθη Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

•Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της κάτωθι οργανικής μονάδας: α. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ∆ραστηριοτήτων & Επιχειρηματικότητας, το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης οι αρμοδιότητες του οποίου ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

•Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών που αφορούν ζητήματα Αθλητισμού & Πολιτισμού.

Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των δράσεων και διαδικασιών που αφορούν την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19. •Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ΚΑΠΗ του ∆ήμου Σερβίων και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ). •Την παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των δράσεων και διαδικασιών που σχετίζονται με την χρήση και αξιοποίηση των λιμνών του ∆ήμου. •Την υποστήριξη και υποβοήθηση εθελοντικών δράσεων με θετικό αντίκτυπο στο δημόσιο συμφέρον. •Την τέλεση πολιτικών γάμων

Κατά τόπον αρμοδιότητες στις κοινότητες Σερβίων και Κρανιδίων,

Την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του ∆ήμου. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις κοινότητες

•Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων των κοινοτήτων

•Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις κοινότητες •Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις κοινότητες •Είναι αρμόδια για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των κοινοτήτων

•Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων των κοινοτήτων •Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις κοινότητες
•Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις κοινότητες •Είναι αρμόδια για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των κοινοτήτων
=================================================
Τον ∆ημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του ∆ημάρχου κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ κατά τόπον έμμισθο Αντιδήμαρχο, για τις ∆ημοτικές Ενότητες Καμβουνίων, Λιβαδερού, και τις Κοινότητες Πολυρράχου, Προσηλίου, Τριγωνικού και Μεταξά. Του μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:
Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή αρμοδιότητάς του, Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς του, Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στην περιοχή αρμοδιότητάς του, σε κατάσταση καλής λειτουργίας, Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητάς του, Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων των της περιοχής αρμοδιότητάς του, για την επίλυση των προβλημάτων τους Tην ευθύνη όλων των ζητημάτων στα όρια της περιοχής αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο Υπεύθυνος για όλα τα οχήματα του ∆ήμου (έλεγχος, καύσιμα και συντήρηση οχημάτων) σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο
==================================================
Τον ∆ημοτικό Σύμβουλο της παράταξης του ∆ημάρχου κ. ΠΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟ καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: •Θέματα Τεχνικών Έργων και συγκεκριμένα: •Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, καθώς και των κάτωθι επιμέρους οργανικών μονάδων αυτής: i.Τμήμα Τεχνικών Έργων & Μελετών με τα υπαγόμενα σε αυτό Γραφεία: α. Γραφείο Τεχνικών Έργων

β. Γραφείο Μελετών ii.Τμήμα Συντήρησης ∆ικτύων & Λοιπών Υποδομών με τα υπαγόμενα σε αυτό Γραφεία: α. Γραφείο Συντήρησης ∆ικτύων β. Γραφείο Συντήρησης & Υποστήριξης Λοιπών Υποδομώνiii.Τμήμα Περιβάλλοντος, Υδάτων & Κοιτασμάτων Γης με τα υπαγόμενα σε αυτό Γραφεία: α. Γραφείο Περιβάλλοντος β. Γραφείο ∆ιαχείρισης Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων γ. Γραφείο Κοιτασμάτων Γης οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. •Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσίας ∆όμησης, καθώς και των κάτωθι επιμέρους οργανικών μονάδων αυτού: α. Γραφείο Έκδοσης Αδειών ∆όμησης β. Γραφείο Ελέγχου Κατασκευαστών γ. Γραφείο Πρωτοκόλλου δ. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών ε. Γραφείο Χωροταξίας & Πολιτικής Γης οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΜΟΕΥ) του ∆ήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, ∆ιαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. •Το συντονισμό και την επίβλεψη των διαδικασιών που αφορούν την Πολιτική Προστασία. Κατά τόπον αρμοδιότητες στις κοινότητες Κοινότητες Ιμέρων, Νεράιδας, Βαθυλάκκου, Ροδίτη, Μεσιανής και Λευκάρων•Την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του ∆ήμου. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις κοινότητες •Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση προβλημάτων των κοινοτήτων •Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις κοινότητες •Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις κοινότητες

•Είναι αρμόδια για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα των κοινοτήτων

===================================
Ορίζει εντεταλμένο σύμβουλο:Τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του ∆ημάρχου, κ. Βητόπουλο Θωμά με καθ’ ύλην αρμοδιότητες στον έλεγχο έργων ύδρευσης και αποχέτευσης