ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων θα συνεδριάσει εκτάκτως δια περιφοράς για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης», υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ», στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 14573/24-07-2020 (ΑΔΑ: 4Γ3Ε46ΜΤΛ6-ΥΡ2) πρόσκλησης.

Η 22η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 είναι η καταληκτική ώρα αποστολής email από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ