Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 19:00
Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Υποβολή πρότασης προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τον καθορισμό τελών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
2.
Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, Τμήμα Εποικισμού Αναδασμού, περί μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας σε τμήμα του γεωτεμαχίου με αριθμό 335 εμβαδού 7.000,00 τ.μ., το οποίο φέρεται στα κυρωμένα στοιχεία της Συμπληρωματικής Διανομής αγροκτήματος Πετρανών έτους 1989, ως χερσολίβαδου κοινό, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α/22-3-2012), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.9 του άρθρου 37 Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/11-2-2014)
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
3.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Κρόκου του Δήμου Κοζάνης και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης