Παναγιωτάκης: Ετοιμάζουμε την πρώτη θυγατρική προμήθειας, ετοιμαζόμαστε για πώληση μονάδων

7 Απριλίου 2017
12:55

Το πρόβλημα της ρευστότητας αναδεικνύει ως το νούμερο ένα πρόβλημα της επιχείρησης ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης στις δηλώσεις που συνοδεύουν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2016, εκτιμώντας ότι τώρα βρίσκεται στην κορύφωσή του και προσδοκώντας βελτίωση το προσεχές διάστημα.

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ ζητάει να επανεξεταστεί το θέμα της «χρέωσης προμηθευτή» που υπολογίζει ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα επιβαρύνει την εταιρεία με περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Παναγιωτάκης αποκαλύπτει ότι το σχέδιο πώλησης πελατολογίου μέσω της δημιουργίας και πώλησης θυγατρικής εταιρείας προμήθειας θα υλοποιηθεί παρά το γεγονός ότι οι δανειστές δεν το εντάσσουν στα μέτρα για την επίτευξη των μνημονιακών στόχων.

Επίσης, ενόψει των διαφαινόμενων δομικών μέτρων για την επιχείρηση (πώληση μονάδων), δηλώνει ότι η επιχείρηση έχει δρομολογήσει την κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού ώστε να εκπληρωθεί ο διακηρυγμένος στόχος για ΔΕΗ μικρότερη μεν στον τομέα του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη ως εταιρεία μέσω της διαφοροποίησης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και της επέκτασης σε νέες αγορές.

Ειδικότερα, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 2016 ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης αναφέρει τα εξής:

Καταγράφεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός η σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας τόσο του Ομίλου ΔΕΗ, όσο και της Mητρικής εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση με το 2015. Ειδικότερα η ΔΕΗ Α.Ε. το 2016 σημείωσε, σημαντικά κέρδη προ φόρων έναντι ζημιών το 2015.

Την ίδια περίοδο μειώθηκε το καθαρό χρέος του Ομίλου κατά €262 εκατ. και αυξήθηκαν οι επενδύσεις κατά € 114 εκατ.

Εξωγενείς παράγοντες

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ανωτέρω κερδοφορία επηρεάστηκε αρνητικά κατά τουλάχιστον € 250 εκατ. από εξωγενείς, μη ελεγχόμενους από την εταιρεία παράγοντες, όπως η επιβάρυνση για τα ελλείμματα στην αγορά τα έτη 2011 και 2012 από τη γνωστή υπόθεση με ποινικές προεκτάσεις της αποχώρησης προμηθευτών από την αγορά, η αναθεώρηση των τιμών Φυσικού Αερίου για τα έτη 2012-2015 συνεπεία δυσμενούς για τη ΔΕΠΑ διαιτητικής απόφασης σε διαφορά με την τουρκική BOTAS, η κάλυψη των ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ που επιβλήθηκε με το Ν. 4416/2016, η ζημία από τις δημοπρατηθείσες ποσότητες ενέργειας στο πλαίσιο των ΝΟΜΕ, η επιβάρυνση της ΔΕΗ υπέρ των ιδιωτών παραγωγών από τον προσωρινό μηχανισμό αποζημίωσης ευελιξίας (γνωστό ως ΑΔΙ), και τέλος το φαινόμενο των ρευματοκλοπών, το κόστος των οποίων, στο μέρος που αφορά την αγορά επωμίζεται μέχρι σήμερα η ΔΕΗ, ενώ σημαντικό μέρος επωμίζονται οι καταναλωτές.

Ωστόσο η κερδοφορία της Μητρικής Εταιρείας επηρεάστηκε θετικά κατά € 92,9 εκατ. από τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ποσό το οποίο θα εισπραχθεί το 2017.

Μείωση επισφαλειών

Οι ανωτέρω επιδόσεις προήλθαν πρωτίστως από τη μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις συνεπεία της επιτυχίας που σημείωσε το πρόγραμμα διακανονισμού των οφειλών που υποστηρίχθηκε σημαντικά από την έκπτωση επιβράβευσης των συνεπών πελατών. Προήλθαν ακόμη από τη μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος και τη συγκράτηση άλλων λειτουργικών δαπανών. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί η μεγάλη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 23% περίπου σε σχέση με το 2015, η οποία κινήθηκε στα ιστορικά χαμηλά, με αρνητική επίπτωση στην κερδοφορία αλλά και στη ρευστότητα της Μητρικής εταιρείας.

Μείωση μεριδίου

Το 2016 το μέσο ετήσιο μερίδιο της ΔΕΗ Α.Ε. στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα μειώθηκε σε σχέση με το 2015 κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες, μείωση μικρότερη από τις προβλέψεις του Ν. 4389/2016 στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους δανειστές της χώρας. Συνακόλουθα και σε συνδυασμό με τις εκπτωτικές πολιτικές ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε κατά 8,3% σε σχέση με το 2015 και ανήλθε στα € 5.257,1 εκατ.

Πρόβλημα ρευστότητας

Σημαντικότερο πρόβλημα για τη ΔΕΗ Α.Ε. αναδεικνύεται στην παρούσα περίοδο η περιορισμένη ταμειακή ρευστότητα, συνεπεία της οποίας οι υπερήμερες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους πιστωτές της είναι αυξημένες. Το πρόβλημα ρευστότητας, πέρα από το γενικότερο οικονομικό κλίμα, οφείλεται:

α) σε συγκεκριμένους εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι πρέπει να επανεξεταστούν, όπως: η κάλυψη των ελλειμμάτων του ΕΛΑΠΕ, η οποία έως το τέλος του 2017 αναμένεται να επιβαρύνει την εταιρεία πλέον των € 300 εκατ., και τα ΑΔΙ με τα οποία η εταιρεία επιβαρύνθηκε το 10μήνο, μέχρι και τον 3ο του 2017 κατά € 65 εκατ. περίπου. Στα ανωτέρω προστίθεται και η επιβάρυνση της ΔΕΗ Α.Ε. κατά € 70 εκατ. τουλάχιστον από την ενεργειακή κρίση Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου.

β) στο γεγονός ότι παρά την επιτυχία του προγράμματος των διακανονισμών ένας σημαντικός αριθμός πελατών αποφεύγουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, ενώ και η εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών παρουσιάζει υστέρηση. Για την αύξηση της εισπραξιμότητας η εταιρεία πέραν της εντατικοποίησης των συνήθων δράσεων θα προσφύγει στις υπηρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων προσβλέποντας σε σημαντική βελτίωση.

Κατά τις εκτιμήσεις μας λαμβανομένου υπόψη και του ότι το 2017 είναι χρονιά ιδιαίτερα αυξημένων υποχρεώσεων της Μητρικής εταιρείας (κυρίως λόγω χρεωλυσίων, τόκων και λοιπών χρηματοοικονομικών εξόδων € 850 εκατ. και συμβολαιοποιημένων επενδύσεων € 650 εκατ.), στις οποίες πρέπει να προστεθούν η απώλεια εσόδων και ρευστότητας λόγω ΝΟΜΕ, το πρόβλημα της μειωμένης ταμειακής ρευστότητας βρίσκεται σήμερα στην κορύφωσή του. Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται σημαντική βελτίωση από τα έσοδα της πώλησης του 49% του ΑΔΜΗΕ και την προαναφερθείσα επιστροφή κεφαλαίου από ΑΔΜΗΕ προς ΔΕΗ, ενώ μεσομακροπρόθεσμα αναμένεται βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Άνοιγμα της αγοράς

Σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα της αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε να πραγματοποιηθεί με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο, χωρίς στρεβλώσεις και πρακτικές πρόσκαιρου και εύκολου κέρδους, που αποβαίνουν τελικά σε βάρος των καταναλωτών. Στην κατεύθυνση αυτή έχει ήδη αρχίσει η εργασία για τη σύσταση της πρώτης θυγατρικής εταιρείας πελατών της ΔΕΗ που θα διατεθεί στην αγορά.

Στρατηγικός σχεδιασμός

Τέλος ενόψει των διαφαινόμενων, με απαίτηση των δανειστών δομικών μέτρων για την επιχείρηση, έχουμε ήδη δρομολογήσει και εργαζόμαστε συστηματικά για την κατάρτιση στρατηγικού σχεδιασμού στο πλαίσιο των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται, ώστε να εκπληρωθεί ο διακηρυγμένος μας στόχος για ΔΕΗ μικρότερη μεν στον τομέα του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη ως εταιρεία μέσω της διαφοροποίησης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και της επέκτασης σε νέες αγορές. Σ’ αυτή τη βάση επιφυλασσόμαστε να διατυπώσουμε τις θέσεις μας στο επόμενο διάστημα, με την πεποίθηση ότι υπάρχουν ή μπορεί να διαμορφωθούν όλες οι προϋποθέσεις για θετική προοπτική».

energypress.gr

9 σχόλια

  • Η πτώση της ΔΕΗ έχεικαι επίθετο:ΓΕΝΟΠ, ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ,ΕΝΩΣΗ κι όλα τα λαμόγια που άρμεξαν την επιχείρηση χρόνια.

    • ακομα και οι σοκολάτες έχουν όνομα !!! ΙΟΝ, δηλαδή ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΣΑΔ σε όλα τα σωματεία και στην ΓΕΝΟΠ είναι αυτοί που ακόμα και σήμερα ξεπουλάν τα πάντα μαζί με τους Καραλευτέρη Φωτόπουλο Bατάλη!!

  • Σχολιαστή όλοι οι άλλοι είναι μια τρίχα απο τα μαλλιά του Βενιζέλου !!! Τοσο κόμπλεξ και απίστευτη μικρότητα που έχετε όλοι οι μέτριοι απέναντι σ ένα όντως έξυπνο άνθρωπο !!!!!!

    • Μαλλον ξεχασες ποιος επεβαλε την εισπραξη του ΕΝΦΙΑ απο τους λογαριασμους της ΔΕΗ κ με τροπολογια εδωσε προταιρεοτητα σε καθε λογαριασμο να εισπρατεται πρωτα ο ΕΝΦΙΑ κ μετα η αξια ρευματος ετσι η ΔΕΗ μπηκε μεσα 2.5 δις μαλλον ξεχνατε ευκολα η ειστε ανημερωτος κ σας θιξαμε την υπουργαρα σας

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.