Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της απολιγνιτοποίησης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ανακοίνωσε, ότι θα προκηρύξει το 2021, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» αποκλειστικά για υποψηφίους με μόνιμη κατοικία στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας.
Το μέτρο θα απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο (18) που προηγείται της υποβολής του αιτήματος στήριξης. Το μέγεθος της γεωργικής τους εκμετάλλευσης που θα δηλωθεί στο ΟΣΔΕ του έτους 2021, εκπεφρασμένο ως τυπική απόδοση, πρέπει να είναι από 8.000€ έως 100.000€. Για τον προγραμματισμό των ενεργειών τους, οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν αίτηση στήριξης, θα πρέπει δε να γνωρίζουν ότι αυτή θα βασίζεται στο ΟΣΔΕ που θα υποβληθεί το 2021.
Για την ένταξη τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, αίτηση και επιχειρηματικό σχέδιο διάρκειας από τρία (3) έως τέσσερα (4) έτη.
Το ποσό της ενίσχυσης δεν θα συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης θα κυμαίνεται από 17.000€ έως 22.000€.
Η ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η 1η δόση, με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο και θα αφορά το 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης ενώ η 2η δόση κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διαβάσουν στη σχετική προδημοσίευση της πρόσκλησης στις ιστοσελίδες www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr, σε αυτές τις ιστοσελίδες επίσης οι Νέοι Γεωργοί μπορούν να έχουν συνολική πληροφόρηση για την υπ’ αριθ. αρ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση που αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 όπως κάθε φορά ισχύει.
ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ