Διάθεση ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) στον Δήμο Σερβίων Nομού Κοζάνης από τα τέλη που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο από την εκμετάλλευση ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων για τη χρονική περίοδο από 1/1/2019 έως 31/12/2019.

Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί, είκοσι οκτώ χιλιάδων είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (28.029,74 €)