Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:

Για να λάβετε μέρος στην Τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

https://zoom.us/j/98044858862?pwd=VWhtMmtsSTYwWmtuelVyM212dVRoUT09

Από εδώ και πέρα τα Δημοτικά Συμβούλια θα γίνονται με την χρήση της εφαρμογής Zoom αντί για το Google Meet που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στα συνημμένα PDF

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18:00
Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη.
ν

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.
Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, καταστήματα, ξενοδοχεία για το έτος 2020.
Εισηγητές: κ.κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
2.
Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας για το έτος 2020
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
3.
Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
4.
Επιβολή δικαιώματος βοσκής στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
5.
Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στον κλειστό Σταθμό στην Πλατεία Συντάγματος για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
6.
Επιβολή δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
7.
Καθορισμός τέλους χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων στα πλαίσια της παρ.1 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
8.
Ανακαθορισμός ή μη των τελών άρδευσης Αλωνακίων για το έτος 2020 (άρθρο 10 της με αριθμό 566/2013 (ΑΔΑ ΒΛΛ5ΩΛΠ-1ΔΡ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
9.
Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
10.
Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
11.
Αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάσιμου – υπαίθριου εμπορίου, υπαίθριων αγορών που διεξάγονται ενόψει των θρησκευτικών εορτών και υπαίθριων αγορών σε πλατείες πάρκα κ.τ.λ. (Ν.4497/2017), για το έτος 2020.
Εισηγητές: κ.κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
12.
Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
13.
Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους και εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ) για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
14.
Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
15.
Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης (παρκόμετρα) για το έτος 2020.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
16.
Ανακαθορισμός ή μη του ύψους του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης, (παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4264/2014) και των τελών έκδοσης και ανανέωσης αδειών Λαϊκών Αγορών (άρθρο 19 του Β.Δ. της 24-9/20.10.1958), για το έτος 2021.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
17.
Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
18.
Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων στον οικισμό εργατικών κατοικιών ΚΟΖΑΝΗ ΙΙ και στον οικισμό εργατικών κατοικιών ΚΟΖΑΝΗ IV»
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
19.
«Εξέταση αιτήματος σχετικά με την παραχώρηση χρήσης κατάλληλου χώρου από το Δήμο Κοζάνης για την έδρα της Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
20.
Έγκριση της αριθμ. 383/2020 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα: Έγκριση μερικής τροποποίησης του Ο.Ε.Υ.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
21.
Εξέταση πρότασης Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης για Μείωση ή μη μισθωμάτων σχολικών κυλικείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
22.
Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Ευκολίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
23.
Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας.
Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
24.
Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.