Με την απόφαση 205/3.12.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π. εγκρίθηκε η τροποποίηση του “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-Γενικοί όροι και Συμφωνίες” και η Τεχνική Οδηγία “ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ” , που περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις και τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την αυτόνομη λειτουργία και μέτρηση κάθε διαμερίσματος και την έκδοση ατομικών λογαριασμών τηλεθέρμανσης.

Με την απόφαση αυτή η Δ.Ε.ΤΗ.Π. παρέχει την δυνατότητα στους καταναλωτές της να εγκαταστήσουν συστήματα αυτονομίας , με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους και την εύρυθμη λειτουργία των πολυκατοικιών.

ΒΗΜΑΤΑ

Τα βήματα για την εφαρμογή ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ είναι:

 1. Ενημερώνονται οι ένοικοι για την διαδικασία και το προβλεπόμενο κόστος αυτονομίας και πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση της οικοδομής, που αποφασίζει για την εφαρμογή ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ με ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ τηλεθέρμανσης.
 2. Κατατίθεται στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. απο τον εκπρόσωπο (Διαχειριστή) της πολυκατοικίας η πρότυπη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, υπογεγραμμένη από όλους τους ενοίκους.
 3. Εκτελούνται απο την Δ.Ε.ΤΗ.Π. οι διαδικασίες προμήθειας των εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας της , το ενδεικτικό κόστος των οποίων είναι :
 • (400 €) για την εγκατάσταση θερμιδομετρητών, που καταβάλλει κάθε αυτονομούμενη ιδιοκτησία, και
 • (350 €) για την εγκατάσταση τηλεμετρίας της οικοδομής, που επιμερίζεται στις αυτονομούμενες ιδιοκτησίες.
 1. Αν απαιτούνται εργασίες στα εσωτερικά δίκτυα της οικοδομής (σωληνώσεις, συλλέκτες κλπ.) , στην ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ της παραγράφου 2 δηλώνεται ο χρόνος ολοκλήρωσής τους. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατατίθεται απο τον διαχειριστή στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ του αδειούχου εγκαταστάτη και πραγματοποιείται τεχνικός έλεγχος απο την Δ.Ε.ΤΗ.Π. για την τήρηση της Τεχνικής Οδηγίας αυτονομίας.
 2. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού προμήθειας, που καθορίζει το τελικό κόστος προμήθειας και εγκατάστασης θερμιδομετρητών και πίνακα τηλεμετρίας, καλείται απο την Δ.Ε.ΤΗ.Π. κάθε ιδιοκτήτης να συνάψει το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και να καταβάλει στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. εφ’ άπαξ το κόστος εγκατάστασης θερμιδομετρητών και το αναλογούν σε αυτόν κόστος Τηλεμετρίας.
 3. Εκτελούνται απο την Δ.Ε.ΤΗ.Π. οι εργασίες εγκατάστασης θερμιδομετρητών και Πίνακα Τηλεμετρίας.

Λόγω των σημαντικών οικονομικών κινήτρων που παρέχει το νέο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ” συνιστούμε στους ενδιαφερομένους να συμβουλευτούν τον μηχανικό τους σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης των εργασιών και του εξοπλισμού αυτονομίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Για την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας αυτονομίας και την εκτέλεση των απαιτουμένων διαγωνισμών και προμηθειών από την ΔΕΤΗΠ τίθενται οι παρακάτω προθεσμίες:

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ που θα κατατεθούν έως την 1η Μαρτίου 2021 θα εξυπηρετούνται από τον Οκτώβριο 2021.

Σε κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο (διαχειριστή) της πολυκατοικίας χορηγούνται απο την Δ.Ε.ΤΗ.Π. προς ενημέρωση των ενοίκων:

 • Ο “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας”
 • Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ της Δ.Ε.ΤΗ.Π. “ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”
 • Η πρότυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
 • Η πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ με ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
 • Η πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ αδειούχου εγκαταστάτη
 • Το σχέδιο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα παραπάνω ενημερωτικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. http://www.tpt.gr (ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ-ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ)

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Κοινού της Δ.Ε.ΤΗ.Π. τηλ. 24630 55743 , στο τηλεφωνικό κέντρο : 24630 54420, 54421, 54422 και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα emails :

ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι. : [email protected]

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Δ. : [email protected]

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ