Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 14.00

21 Δεκεμβρίου 2020
20:17
Κανένα σχόλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται με την χρήση της εφαρμογής Zoom. Για να λάβετε μέρος στην Τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να συνδεθείτε στη ΝΕΑ Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

https://zoom.us/j/94619604019?pwd=YkFrakFrNllSSDJRdDRBWWFiMnhSQT09

Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:

1. Ορισμός: α) Νόμιμου εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου Κοζάνης Περιορισμένης Ευθύνης, β) Υποψηφίου με τον αναπληρωτή του για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας και γ) Υποψηφίου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή του στο εποπτικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
2. Έγκριση χορήγησης αδειών, εισόδου – εξόδου των: α):Παπαδόπουλου Κ. Αλέξανδρου – Χαράλαμπου, β) Λιάνα Βασιλείου γ) Παναγούλια Ναούμ και κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας των α) Καραθανάση Ελευθερίας και β) Μπατσίλα Ευάγγελου & ΣΙΑ ΟΕ (κυκλοφοριακή σύνδεση)
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.620,69 τ.μ. η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολίβαδο Κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 11.565,04 τ.μ. η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολίβαδο Κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.613,56 τ.μ. η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολίβαδο Κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 11.571,00 τ.μ. η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολίβαδο Κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 12.405,23 τ.μ. η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολίβαδο Κοινότητας Μαυροδενδρίου, για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής εκτάσεων εμβαδού 13.967,67 τ.μ., 73.641,18 τ.μ., 46.511,80 τ.μ., και 24.723,28 τ.μ. οι οποίες εμπίπτουν στο 419Δ χερσολίβαδο Κοινότητας Σιδερών, για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής εκτάσεων εμβαδού 374.872,63 τ.μ. 23.041,69 τ.μ., οι οποίες εμπίπτουν στο γεωτεμάχιο 1Δ Κοινότητας Λιβερών, για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 211.842,40 τ.μ., η οποία εμπίπτει στο γεωτεμάχιο 1Δ Κοινότητας Λιβερών, για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.206,57 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Ακρινής για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12. Έγκριση της αριθμ. 50/2020 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (ΚΔΒΚ) που αφορά «Έγκριση Στοχοθεσίας ΚΔΒΚ 2021»
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπαποστόλου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΔΒΚ
13. Συζήτηση επί της αίτησης της TERRA Ο.Ε. σχετικά με την αριθμ. 354/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Παραχώρηση ανενεργών λατομείων Δήμου Κοζάνης στην εταιρεία Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» προς αποκατάσταση.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14. Παράταση μίσθωσης ακινήτου στην οδό Π. Χαρίση 4, στην Κοζάνη για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15. Έγκριση Αναμόρφωσης – τροποποίησης Προϋπολογισμού χρήσης 2020
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις

Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.