Με την Απόφαση 19/2021/Αρ. πρωτ.: 866/15.2.2021 με θέμα: «Ορισμός αντιδημάρχων – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», ο Δήμαρχος Σερβίων Ελευθερίου Χρήστος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

A. Αφαιρεί την αντιμισθία από την Αντιδήμαρχο και Δημοτική Σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ η οποία εξακολουθεί να ασκεί ως άμισθη Αντιδήμαρχος, τις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες όπως μεταβιβάστηκαν με την 115/2020 Απόφαση Δημάρχου.

Β. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου, κ. Βητόπουλο Θωμά ως έμμισθο Αντιδήμαρχο από 15.02.2021 μέχρι 01.09.2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Καθ’ ύλην:

   o Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και των εργασιών αποκατάστασης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που εκτελούνται στο Δήμο.

      o Την επίβλεψη των έργων αποκατάστασης των παιδικών χαρών του Δήμου.

  • Κατά τόπον:

   o Την ευθύνη της έναρξης των διαδικασιών που απαιτούνται για την επανεκκίνηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη μαρμαροφόρο περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Καμβουνίων.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του Δημάρχου Σερβίων

mikrovalto.gr