Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, με απόφαση Περιβαλλοντικού Προελέγχου, από το ΥΠΕΝ, για τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας, που αφορά: α) νέα χωροθέτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Αμιάντου (ΧΥΤΑΜ) εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και β) δυνατότητα διαχείρισης σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) από περιοχές εκτός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με ιδιαίτερο πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων, με αντίστοιχη αύξηση της δυναμικότητας της υφιστάμενης Μονάδας Επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ), δεν απαιτείται, ως προς αυτά, η απαίτηση υποβολής σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ).

kozan.gr