Σε εφαρμογή της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ. ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, επί των εξής θεμάτων:

Παρακαλείστε όπως απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέσω email, ανά θέμα, και αποστείλετε την απάντησή σας στη Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης ήτοι την Τρίτη 30-03-2021 και τις ώρες από 15:00 έως 19:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση ή μη του σχεδίου Τουριστικής Προβολής έτους 2021 του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
2. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
3. Εξέταση αίτησης Τελιογλανίδη Αναστάσιου για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
4. Εξέταση Πρακτικού (1/2021) της Επιτροπής Ονομασίας οδών, πλατειών – κυκλοφοριακού – πεζοδρομίων – περιπτέρων.
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
5. Γνωμοδότηση επί της από 06.02.2020 αίτησης της εταιρείας «INTERGEO Ε.Π.Ε», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας για αναπτυξιακή χρήση, (δημιουργία νέας μονάδας διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων) στην Κοινότητα Ποντοκώμης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
6. Γνωμοδότηση επί των από 13.02.2020 & 15.06.2020 αιτήσεων της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ», σχετικά με τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη κοινόχρηστη έκταση ιδιοκτησίας Υπ. Γεωργίας για επέκταση δραστηριοτήτων (βοηθητικοί χώροι), στην Κοινότητα Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
7. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9843 MWp στη θέση “Άγιος Ιωάννης – Νέα Νικόπολη” της Τ.Κ. Νέας Νικόπολης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «SMART ENERGY SOLUTIONS M.I.K.E.».
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
8. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9843 MWp στη θέση “Πέτρα – Νέα Νικόπολη” της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την «ECOSOLAR M.I.K.E.».
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
9. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9843 MWp στη θέση “Κέρδωμα – Αλωνάκια” της Κ. Αλωνακίων της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την «ECOSOLAR M.I.K.E.».
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
10. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)