Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Υδροηλεκτρικού Σταθμού του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ που εδρεύει στη Βέροια του Νομού Ημαθίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, βάσει του Ν.4643/2019 άρθρο 4, όπως ισχύει, ο αριθμός, οι ειδικότητες και η Μονάδα απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσιακή Μονάδα

Τόπος

απασχόλησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

ΥΗΣ Σφηκιάς Ασωμάτων

(δ.Βέροιας)

Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

8

Μήνες

1

ΥΗΣ Σφηκιάς Ασωμάτων

(δ.Βέροιας)

Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

8

Μήνες

1

ΥΗΣ Σφηκιάς Ασωμάτων

(δ.Βέροιας)

Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού – Οικονομικού)

8

Μήνες

1

ΥΗΣ Σφηκιάς Ασωμάτων

(δ.Βέροιας)

Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΕ Υπάλληλος Γραφείου (Λογιστικού)

8

Μήνες

1

ΥΗΣ Σφηκιάς Ασωμάτων

(δ.Βέροιας)

Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΕ Μηχανικός/

Ηλεκτρολόγος

8

Μήνες

5

ΥΗΣ Σφηκιάς Ασωμάτων

(δ.Βέροιας)

Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών & Υποσταθμών

 

8 μήνες

7

ΥΗΣ Σφηκιάς Ασωμάτων

(δ.Βέροιας)

Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί

ΑΗΣ-ΥΗΣ & Αεροστροβίλων

8 μήνες

2

ΥΗΣ Άγρα

(δ.Έδεσσας)

Ν.ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕ

Μηχανικός/

Ηλεκτρολόγος

8

Μήνες

1

ΥΗΣ Άγρα

(δ.Έδεσσας)

Ν.ΠΕΛΛΑΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί

ΑΗΣ-ΥΗΣ & Αεροστροβίλων

8 μήνες

1

ΥΗΣ Άγρα

(δ.Έδεσσας)

Ν.ΠΕΛΛΑΣ

ΔΕ

Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

(Φορτωτής)

8 μήνες

1

ΥΗΣ Πολυφύτου-Ιλαρίωνα

Πολύφυτο Δήμου Βελβενδού

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΕ

Μηχανικός/

Ηλεκτρολόγος

8

Μήνες

2

ΥΗΣ Πολυφύτου-Ιλαρίωνα

Πολύφυτο Δήμου Βελβενδού

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνικοί

Σταθμών & Υποσταθμών

 

8 μήνες

1

ΥΗΣ Πολυφύτου-Ιλαρίωνα

Πολύφυτο Δήμου Βελβενδού

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνικοί

ΑΗΣ-ΥΗΣ & Αεροστροβίλων

8 μήνες

1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων ,τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2021 υπ΄ αριθμ.389/23.03.2021 και στα σχετικά Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα της υπηρεσίας που προκηρύχθηκε η ανωτέρω θέση καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων όπου αυτή εδρεύει

Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2021 υπ΄Αριθ.389/23.03.2021, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση Θέσεις Εργασίας Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο Δ.Ε.Η. Α.Ε. σοχ – ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ,ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.antonopoulou@dei.com.gr και κατ΄εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ / ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ / ΥΗΣ Πολυφύτου-Ιλαρίωνα, Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 50500– Σέρβια, υπόψη κας Αντωνοπούλου Ελένης (τηλέφωνο επικοινωνίας: 24640 32249).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 04/04/2021 – 13/04/2021

 

Κάντε κλικ εδώ για διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη

Καντε κλικ εδώ για να κατεβάσατε την αίτηση