Νέους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου «ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΛΑΚΚΙΑΣ» από την ΔΕΗ ενέκρινε το ΥΠΕΝ.

Για την εν λόγω απόφαση, έχουν ληφθεί υπόψη, μεταξύ άλλων, οι διευκρινίσεις της ΔΕΗ σχετικά με την επικαιροποίηση της διαμόρφωσης και αποκατάστασης του χώρου όπου τον Ιούνιο του 2017 έγινε η μεγάλη κατολίσθηση στο ορυχείο Αμυνταίου, καθώς και η «έκθεση εμπειρογνωμοσύνης» του Αν. Καθηγητή ΕΜΠ κ. Μιχ. Καββαδά, για την αποκατάσταση του πρανούς στην νοτιοδυτική πλευρά του ορυχείου Αμυνταίου, μετά την κατολίσθηση.

Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και η συναπόθεση της τέφρας που προκύπτει στους ΑΗΣ (κατά την καύση του λιγνίτη) με τα στείρα-άγονα που προκύπτουν από τις εργασίες εξόρυξης λιγνίτη, έτσιώστε να γίνεται επαναπλήρωση των «κοιλοτήτων» εκσκαφής, θεωρώντας ότι η εν λόγω συναπόθεση δεν συνιστά ενδεχόμενο κίνδυνο για το έδαφος και τα υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, με το συγκριμένο σχεδιασμό επιτυγχάνονται τα ακόλουθα πλεονεκτήματα-περιβαλλοντικά οφέλη:

i)ενισχύονται οι μηχανικές ιδιότητες των άγονων και επομένως η γεωτεχνική ευστάθειά τους, περιορίζονται τυχόν φαινόμενα κατολισθήσεων και καθίστανται πιο αποτελεσματικές οι εργασίες αποκατάστασης (τα εδάφη που θα αποδοθούν σε άλλες χρήσεις μετά το πέρας της εκμετάλλευσης θα έχουν μεγαλύτερη ευστάθεια),

ii)μειώνεται η διαπερατότητα των αποθέσεων, συμβάλλοντας με αυτό το τρόπο στην προστασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων πόρων,

iii)αποφεύγεται η δέσμευση μεγάλων εκτάσεων αδιατάρακτων επιφανειών εκτός των ορυχείων, ή η κατάληψη ήδη αποκατεστημένων εκτάσεων και επιτυγχάνεται η απόδοση μεγαλύτερων εκτάσεων σε άλλες χρήσεις (γεωργικές, δασικές, κλπ)

iv)μειώνονται οι εκπεμπόμενες σκόνες.

Επίσης, έχουν συμπεριληφθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρότεινε η Διεύθυνση Προστασίας Δασών, στο πλαίσιο της έγκρισης επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα έκταση.

Εντύπωση, πάντως, προξενεί η ακόλουθη επισήμανση, που περιλαμβάνεται στην απόφαση του ΥΠΕΝ: “Το γεγονός ότι η ύπαρξη πλούσιων κοιτασμάτων λιγνίτη στην περιοχή του έργου, καθιστά την εκμετάλλευσή τους μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και ειδικότερα της περιοχής, η δε εκμετάλλευση αυτή είναι αναγκαία και επιτακτική για τη συνέχεια τροφοδοσίας πρωτίστως του ΑΗΣ Αμυνταίου και των λοιπών ΑΗΣ της περιοχής, για τη συνολική ηλεκτροπαραγωγή της χώρας και ως εκ τούτου συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος”.