Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και της εταιρείας «ΕΥΠΟΛΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – Ι. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με έδρα τη Μυτιλήνη, η σύμβαση για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας».  Το συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στο ποσό των # 71.920,00 # €

Ο Σύμβουλος θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που αφορούν στο σχεδιασμό και στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που θα συσταθεί στην ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας, σε αντικείμενα όπως:

  1. Συγκέντρωση, επεξεργασία και σύνθεση κειμένων, τα οποία θα συμβάλουν στο σχεδιασμό της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης. Στα ενδεικτικά βασικά κείμενα εργασίας περιλαμβάνονται: – Τα έγγραφα Καθοδήγησης για τα κράτη μέλη σχετικά με την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση.
  1. Συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών ή/και δευτερογενών στοιχείων με στόχο τον προσδιορισμό της περιοχής παρέμβασης, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την εξειδίκευση της αναπτυξιακής στρατηγικής και των απαιτούμενων παρεμβάσεων.
  1. Στήριξη της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ στη διοργάνωση εξειδικευμένων συναντήσεων διαβούλευσης με τους εμπλεκομένους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλων εκδηλώσεων (ημερίδες κ.λ.π.) και προετοιμασία σχετικών εισηγήσεων προς τους φορείς.
  1. Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και προτάσεων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων για θέματα ανάπτυξης και αξιοποίησης της περιοχής παρέμβασης.
  1. Παρουσίαση της Περιοχής Παρέμβασης – Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης
  1. Διαμόρφωση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την

Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.

  1. Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας.

kozan.gr