Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας απέρριψε τρεις ακόμη προσφυγές της Δημοτικής Κίνησης για αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις του Δ.Σ. Κοζάνης περί εγκρίσεων των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις κοινότητες Νέας Νικόπολης και Αλωνακίων. Ο λόγος απόρριψης σχετίζεται ότι οι εν λόγω προσφυγές στρέφονται κατά μη εκτελεστών διοικητικών πράξεων δεδομένου ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι γνωμοδοτήσεις.

Αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην απόφαση, απαραίτητη προϋπόθεση για την προσβολή μιας διοικητικής πράξης είναι ο εκτελεστός χαρακτήρας αυτής, ήτοι η θέσπιση κανόνα δικαίου ατομικού (με την ατομική πράξη) ή απρόσωπου (με την κανονιστική πράξη) και επομένως δεν προσβάλλονται παραδεκτώς πράξεις που στερούνται εκτελεστότητας, όπως αυτές είναι: α) Πράξεις που υπόκεινται σε έγκριση, β) Ενέργειες εσωτερικές σχετικές με την εσωτερική λειτουργία των Υπηρεσιών της ∆ιοίκησης, στις οποίες περιλαμβάνονται διαβιβαστικά έγγραφα, απλές οδηγίες, συστάσεις ή υποδείξεις, ερμηνευτικές εγκύκλιοι, γ) απλές γνώμες, δ) έγγραφα, με τα οποία παρέχονται στο διοικούμενο ή σε άλλη αρχή πληροφορίες ή γίνονται απλές ανακοινώσεις προς αυτούς, ε) πράξεις που εκδόθηκαν χωρίς νόμιμο έρεισμα, στ) προπαρασκευαστικές πράξεις, που προηγούνται πριν την έκδοση μιας διοικητικής πράξης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι απλές ή θετικές σύμφωνες γνωμοδοτήσεις, ζ) πράξεις εκτέλεσης, που ενεργούνται μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης με σκοπό την εκτέλεσή της, η) βεβαιωτικές πράξεις, θ) πράξεις που έχουν ενσωματωθεί σε μεταγενέστερη διοικητική πράξη και, λόγω της ενσωμάτωσης, έχουν απωλέσει τον εκτελεστό τους χαρακτήρα και ι) πράξεις άσκησης διοικητικής εποπτείας σε πράξεις ανυπόστατες ή εκτελεστές.

Επειδή στην κρινόμενη υπόθεση η προσφυγή στρέφεται κατά μη εκτελεστών διοικητικών πράξεων, δεδομένου ότι προσβαλλόμενες πράξεις είναι γνωμοδοτήσεις, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των επίμαχων έργων υποκατηγορίαςΑ2, ήτοι των άρθρων 4 και 19 του Ν. 4014/2011 και δεν συνιστούν εγκρίσεις ή άδειες των έργων, που πρόκειται να εγκατασταθούν στις προαναφερθείσες Κοινότητες του ∆ήμου και ως εκ τούτου πρέπει η ασκηθείσα προσφυγή να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

kozan.gr