Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης στο δημοτικό κτήριο στην πλατεία «Μάρμαρος» στον οικισμό του Βυθού. Η συνολική παρέμβαση και οι εργασίες περιελάμβαναν μεταξύ των άλλων αρμολόγηση όψεων των υφιστάμενων τοιχοδομών, ανακατασκευή τμήματος τοιχοποιίας ανωδομής με επαναχρησιμοποίηση των ίδιων λίθων, καθαίρεση των επιχρισμάτων εσωτερικά του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, συντήρηση του υφιστάμενου περιμετρικού σενάζ εσωτερικά του τοιχίου, τοποθέτηση ασφαλτόπανου, επικεράμωση της στέγης, αντικατάσταση των περιμετρικών και κάθετων υδρορροών.
Σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου συμβάλλοντας έτσι στην επαναφορά του κτηρίου σε μια κατάσταση η οποία θα επιτρέπει την περαιτέρω ασφαλή χρήση του, αναβαθμίζοντας αισθητικά την ευρύτερη περιοχή . Η δαπάνη των εργασιών καλύφθηκε από το ΕΑΠ της ΠΔΜ.