Πρώην ξενοδοχείο Ξενία στην Κοζάνη. Τοιχοκολλήθηκε έκθεσης αυτοψίας επικίνδυνης οικοδομής, που εγείρει ζητήματα ασφαλείας για τους διερχόμενους πεζούς. Μπήκαν κόκκινες κορδέλες για να μην εισέρχονται. Τι αναφέρει η έκθεση αυτοψίας.