Με το από 27/05/2021 Δελτίο Τύπου ενημερώναμε ότι δρομολογήθηκαν οι αναγκαίες διαδικασίες για έγκαιρη και επαρκή χρηματοδότηση των υλοτομικών εργασιών έτους 2021 για κάλυψη του συνόλου των αναγκών των ορεινών οικισμών.

Ήδη στις 17/06/2021 υπογράφηκε, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, η αύξηση των πιστώσεων για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, ύστερα από Αίτημά της προς το σκοπό αυτό, κατά 1.000.000,00 ευρώ.

Μετά την παραπάνω Απόφαση, που εκδόθηκε πολύ νωρίτερα από την αντίστοιχη του 2020 που αποτελούσε ρεκόρ γρήγορης χρηματοδότησης, μπορούν πλέον να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες υλοτόμησης με ευνοϊκές συνθήκες, επάρκεια και ασφάλεια κατά την υλοτόμηση.

Η βελτίωση των προϋποθέσεων υλοτόμησης, σύμφωνα με την απόφασή μας στη συνάντηση που έγινε στο Τσοτύλι για το παραπάνω θέμα (στις 24/09/2019), αποτελεί μια κατάκτηση της Διοίκησης προς όφελος των πολιτών.