Τη Δημοπράτηση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ 6ο ΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΙΑΝΗΣ» εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 18ης Μαΐου 2021 ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Πρόκειται για εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν σύμφωνα με την μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κοζάνης και αφορούν στην ολοκλήρωση των τεχνικών έργων στο 6ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Αιανής (Πρωτοχώρι).

Οι εργασίες που πρέπει μα γίνουν είναι:

  1. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας της παρακαμπτήριας οδού

  2. Καθαρισμός της κοίτης και των πρανών του υδατορέματος από τη βλάστηση και τα φερτά υλικά

  3. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες –ημιβραχώδες και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.

  4. Προμήθεια και διάστρωση φυτικής γης.

  5. Κατασκευή περίφραξης με συρματόπλεγμα.

  6. Διάστρωση άοπλου σκυροδέματος καθαριότητας κατηγορίας C12/15.

  7. Κατασκευή δίδυμου σωληνωτού Φ1000 εγκιβωτισμένου με σκυρόδεμα C12/15.

  8. Επένδυση της κοίτης και των πρανών του υδατορέματος με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 ανάντη του κιβωτοειδούς οχετού.

  9. Διάστρωση και συμπύκνωση θραυστού υλικού λατομείου Ε4