Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και την Εγκ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

————————————————
Σε εφαρμογή της ΠΝΠ ( ΦΕΚ 55 / τ.Α/11-3-2020.) “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ” (Α΄ 55 ) περί Σύγκλησης Συλλογικών Οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19,
η με Τηλεδιάσκεψη, η δια περιφοράς μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, λήψη απόφασης ( Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την με αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 εγκύκλιο αρ. 40 του Υπ.ΕΣ. με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), Εγκ. 163/33282/29-05-2020 και εγκ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και την Εγκ. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών, καλείστε σε λήψη απόφασης ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση – ενημέρωση για τις εξελίξεις στην τηλεθέρμανση Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
2. Συναίνεση για την κατασκευή νέων υπόγειων υποσταθμών μέσης τάσης και παραχώρηση χρήσης στον ΔΕΔΔΗΕ των απαιτούμενων χώρων.
Εισηγητής: κ. Λαζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
3. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 31,36,37,38 & 88 του οικισμού Ν. Κλείτου του Δήμου Κοζάνης ώστε να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χώρος για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου & Λυκείου Κοζάνης
Εισηγήτρια: κ. Παρθένα Αμανατίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
4. Έγκριση η μη αιτήματος Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης για κοπή έντεκα (11) δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
5. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 69,41 στρεμμάτων ή 69.410 τ.μ. στην κτηματική περιοχή «Γκιώνα» κοινότητας Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας, για την υλοποίηση αιολικού σταθμού, για την εγκατάσταση του κυρίως έργου και των συνοδών αυτού
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
6. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων με ποσοστό ιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου, συνολικού εμβαδού 53,21 στρεμμάτων ή 53.210 τ.μ. στην κτηματική περιοχή «Τσαρκούλι» κοινότητας Ερμακιάς Δήμου Εορδαίας, για την υλοποίηση αιολικού σταθμού, για την εγκατάσταση του κυρίως έργου και των συνοδών αυτού
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
7. Έγκριση η μη παράτασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου εμβαδού 169,77 τ.μ. που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
8. Έγκριση ή μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αγίου Δημητρίου, σύμφωνα με το άρθρο 195 του Ν. 3463/2006 του « Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/τ.Α/08.06.2006)»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
9. Έγκριση ή μη διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Σιδερών, σύμφωνα με το άρθρο 195 του Ν. 3463/2006 του « Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/τ.Α/08.06.2006)»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
10. Εξέταση αίτησης χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου ΝΙΤΣΑΣ ΙΚΕ
Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης
11. Έγκριση της αριθμ. 29/2021 (ΑΔΑ:ΩΜΥ6ΟΚΨΕ-Ξ5Μ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» «περί σύνταξης κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ζήσης Μάρας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης.
12. Έγκριση της αριθμ. 25/2021 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης με θέμα: «Αλλαγή στοχοθεσίας της ΚΔΒΚ έτους 2021, μετά την 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού 2021»
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Παπαποστόλου, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΔΒΚ.
13. Παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης Εισηγητής: κ. Πάσχος Καλαμπούκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
14. Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Φτάκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης
15. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Για τους συμβούλους που θέλουν να συμμετέχουν στην Τηλεδιάσκεψη και δεν έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης, θα υπάρχει πλήρης εξοπλισμός στο γραφείο των Δημοτικών Παρατάξεων, στο Δημαρχείο Κοζάνης, προκειμένου να συνδεθούν και να λάβουν μέρος στην Τηλεδιάσκεψη

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.