Μην αραδάτι στουν χάρτ΄να του βρήτι. Δεν είνι ικεί που είνι όλα τα …στάν, όπους Αβγανιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Αζερμπαϊτζάν, αυτό αλλάζ΄λίγου, έχ΄ζ, Πακιστάν, Αρμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Κιργιστάν κι όλα τα υπόλοιπα, που να ξέρου κι ιγώ πόσα είνι κι που βρίσκουντι.
Αυτό που γράφου σ΄ν ιπικιφαλίδα είνι ιδώ κουντά μας κι ανήκ΄,κατά τ΄ν αρχιότητα σ΄ν ιπουχή τ΄ Φίλιππου Β΄, σ΄ν Άνου Μακιδουνία. Μην μπιρδιφτήτι κι τ΄ν αραδάτι στ΄Νέα, στ΄Βόρεια κι ξέρου γώ που. Είνι η σημιρνή πόλ΄τ΄ς Κόζιαντς . Προυσουχή όμους, αυστηρά στα όρια τ΄ς παλιάς πόλης, προτού εμφανιστεί ου Καπουδίστριας κι ου Καλλικράτς που λούζγιασαν τα πράγματα κι δεν ξέρ΄ου καθένας σι πιά πόλ΄ ανήκ΄!
Μην πείτι όμως σι καέναν Γκουμπλιτσιώτ΄, Καλλιανιώτ΄ ή Καϊλιαργιώτ΄ότι είνι απ΄του Σιουρδιστάν γιατί τα παριξηγηθεί κι τα σι πεί, ιγώ είμι απ΄τουν Κρόκου ου πρώτους. Απ΄τ΄ν Ιανή ου δέφτιρους κι απού ΄ν Πτουλιμαϊδα ου τρίτους.
Τώρα τα μι πείτι κι μι του δίκιου σας, τι ρά σι τσάκουσιν καλουκιριάτ΄κα κι μας αραδιάϊζ κασμέρια;
Είμι σι θάλασσα κι είπα να πώ καμόσις ιστουρίις, όπους λιέν οι καπιταναίοι απού τα ταξίδια τ΄ς σι μακρυνές θάλασσις ή οι ψαράδις για τα τρανά ψάρια που τσακών΄ή οι κυνηγοί για τ΄ς άσουτους λαγούς που σκουτών΄!
Τα σας πώ ιστουρίις που συνέβκαν κατά τ΄ς καλουκιριάτκις διακουπές κι όχ΄μούνγκι σι αυτές.
Δε ξέρου αν είνι απού διαστρουφή ή είνι η νουσταλγία για ΄ν πόλ΄μ΄, ου νόστους απ΄λιέν για τ΄γινέθλια πόλ’. Αυτό του νουσταλγικό ήμαρ, απ΄λιέν κι οι γραμματζμέν΄.
Όπου γλέπου αυτουκίνητου μι ταμπέλις απού αρχινούν απού ΚΖ κι ακλουθούν τα συμπαρομαρτούντα, ρουτάου τουν ουδηγό αν είνι απ΄τ΄Σιουρδία!
Σήμιρα ιδώ στουν Αη Νικόλα τ΄ς Ιδηψού, γλέπου ιένα αυτουκίνητου με ταμπέλα ΚΖ. ….παρκαρισμένου. Πάρκαρα δίπλα τ΄κι εικίν΄τ΄στιγμή να κι ου ουδηγός, αμέσους τουν ρουτάου; Απ΄Σιουρδία; Όχ΄μι απαντάει, απ΄΄ν Πτουλιμαΐδα. Ιννουούσα γινικότιρα τουν νουμό, τι να τουν πώ κι γώ.
Ιχτές, σ΄χρυσή ακτή, παρκάρει αυτοκίνητο με ταμπέλις ΚΖ. …., παρκάρω κι γώ δίπλα τ΄, τυχαίο παρκάρισμα. Κατιβαίν΄κι τουν ρουτάου, Σιουρδία, Σιουρδία, ναι μι απαντάει. Ισύ απού πού; Κουζιανιώτς είμι κι ιγώ. Δεν γλέπου Κουζιανίτκις πινακίδις; Λείπου απού χρόνια απ΄Κουζάν΄. Ιγώ κάθουμι στη Σκούρκα, αλλά κατάγουμι απού τα Τρίκαλα. Είπα να τουν πώ κατάλαβα, αλλά τ΄Σκ΄ρκα τ΄λιέν Σκούρκα κι πιδιά που γινήθκαν από Κουζιανιώτις γουνείς! Που ρα να στρίβν τώρα τουν γκούρλιακα για να πούν Σκ΄ρκα!
Παλιότιρα ήμαν ιργουταξιάρχης σι ιένα έργου στ΄ς Άγιοι Θιόδουρ΄Κουρινθίας, εφκιανάμι τουν βιουλουγικό καθαρισμό.
Καρτιρούσα φουρτηγά απ΄τ΄Θήβα, φουρτουμένα μι τρανές σουλήνις, κάπουτι φτάν΄του πρώτου κι οι ιργάτις μι τουν γιρανό αρχινούν κι του ξιφουρτών. Γλέπου στου πλάϊ απ΄τ΄καρότσα τ΄φουρτηγού, έδρα Πτουλιμαϊδα.
Είνι καρατσεκαρισμέν΄η απάντησ΄που τα πάρου απ΄τουν ουδηγό! Απ΄τ΄Σιουρδία είσι, τουν ρουτάου, όχι από την Πτολεμαΐδα, μι απαντάει.
Άλλ΄πιρίπτουσ΄, πέρασαν πουλλά χρόνια από τότι. Έφκιανάμι μπάνιο σ΄παραλία στουν Πόρου τ΄ς Λιφκάδας. Μια πουλύ καλή παραλία, λίγ΄τ΄γνώρζαν κι λίγ΄πάειναν για μπάνιο ικεί. Υστιρα απού χρόνια βέβια γιόμουσιν κόσμουν κι ήταν του αδιαχώρητου, τότι εκοψάμι να παένουμι.
Απ΄λιέτι, κάθουνταν ιένα ζιβγάρ΄μι του μκρό του πιδί τ’ς κι έφκιαναν ηλιουθιραπεία. Μιλούσιν ο άντρας σ’ γυναίκ΄τ΄, κουζιανιώτ΄κα. Λιέου σ΄γυναίκα μ΄τα παένου να τουν πειράξου. Μην πάς μου λιέει μην παρεξηγηθεί. Εάν είνι Κουζιανιώτ΄ς δεν υπάρχ΄πιρίπτουσ΄να θυμώσ΄, τ΄λιέου.
Μιάν κι δυό παένου κι τουν ρουτάου: Τουρίστ, τουρίστ ορ Σιουρδίστ; Σιουρδίστ, Σιουρδίστ μι απαντάει. Ήταν καθηγητής μαθηματικός κι νουμίζου έπαιζιν κι μπάλα σ΄ν ουμάδα τ΄ς Κόζιαντς. Ήταν απού του Κουντσκό.
Αυτές είνι οι ιστουρίις, αλλά δεν ξέρου αν αυτήν η ιστουρία μι τι μένα, να ρουτάου συνέχεια, αν χράζιτι ιπίσκιψ΄σι κάναν γιατρό ή γιατρέβιτι μι κάνα θιρμό λουτρό, μιαν κι βρίσκουμι ιδώ στουν Ιδηψό; Δεν γύρσιν κι καένας να μας πεί, αν αυτό του χούι κόβιτι ικεί σιαπάν ή μας ακλουθάει!!!
Καλές διακοπές
Μήκας Ελίμειος,
27 Ιουλίου 2019