Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ. και το ΦΕΚ 3481/30-07-2021/τ.Β’ σύμφωνα με την οποία επισημαίνονται οι υγειονομικές διατάξεις, οι οποίες σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, για τη δια ζώσης, σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης σύμφωνα με τις εγκυκλίους που σας έχουν αποσταλεί, θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Στη συνεδρίαση θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.
Σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Κοζάνης. Παρουσίαση και Ηλεκτρονική Διαβούλευση.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

2.
Ανάκληση των αριθμ. 687/1998 και 623/2000 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης που αφορούν το Ξενία.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

3.
Γνωμοδότηση για καθορισμό χρήσης γης σε κοινόχρηστες εκτάσεις ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που βρίσκονται στην περιοχή Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

4.
Τροποποίηση της αριθμ. 203/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά στον τρόπο λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών σταθμών που βρίσκονται εγκατεστημένοι ή πρόκειται να εγκατασταθούν στο μέλλον σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.
Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 550 MW στη θέση “Ορυχείο Πτολεμαΐδας” των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα του έργου την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

6.
Γνωμοδότηση για προτάσεις έργων για το ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δημόσιας και μη Δημόσιας) Δασοπονίας έτους 2022
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7.
Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις

Στη Συνεδρίαση δια ζώσης μπορούν να λάβουν μέρος και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων 1)Κοζάνης, 2)Κρόκου, για θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.