Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ. και το ΦΕΚ 3481/30-07-2021/τ.Β’ σύμφωνα με την οποία επισημαίνονται οι υγειονομικές διατάξεις, οι οποίες σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά, για τη δια ζώσης, σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης σύμφωνα με τις εγκυκλίους που σας έχουν αποσταλεί, θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Στην είσοδο και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση χορήγησης αδειών εισόδου – εξόδου των: α) ΒΙΕΚΚΟ Α.Ε. β) Αναστασίου Γεώργιου
    Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

2. Έγκριση η μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 9.500,00 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Ακρινής για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

3. Έγκριση η μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 9.000,00 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Ακρινής για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4. Έγκριση η μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.100,00 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Ακρινής για ίδρυση κτηνοτροφικής εγκατάστασης.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5. Έγκριση η μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 7.223,00 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Ακρινής για ανέγερση κτηρίου αποθήκευσης αγροτικών γεωργικών προϊόντων.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6. Έγκριση η μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 7.940,00 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Κοίλων για κτηνοτροφικό πρόχειρο κατάλυμα.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7. «Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 11.170,00 τ.μ. η οποία εμπίπτει στο 798 χερσολείβαδο κοινότητας Μαυροδενδρίου, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 183.421,03 τ.μ. και 114.915,45, η οποία εμπίπτει στο 419Δ χερσολείβαδο κοινότητας Σιδερών, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 19 MW
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9. Τροποποίηση της αριθμ. 148/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων και βρεφών και Ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης τροφείων, στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κοζάνης, για το σχολικό έτος 2021-2022» λόγω συνταξιοδότησης της κ. Ε. Μαστοροδήμου, μέλους της επιτροπής.
Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

10. Έγκριση η μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 8.500,00 τ.μ. στην κτηματική περιοχή της Κοινότητας Ακρινής για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11. Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις

Στη Συνεδρίαση δια ζώσης μπορούν να λάβουν μέρος και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, για θέματα που αφορούν τις Κοινότητές τους, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε διαφορετική περίπτωση θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)