Ιδρύθηκε Συνεταιρισμός Λατόμων Τρανοβάλτου Περιορισμένης Ευθύνης.