Το ΚΔΒΜ 2 VOLTEROS σας ενημερώνει ότι εγκρίθηκε από τον ΟΑΕΔ η νέα δράση “Προγράμματα Αναβάθμισης Δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες” στο πλάισιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.    
H δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ :
  • εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • ηλικία άνω των 18 ετών
  • απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:
  • Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται έως τα 1.000€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
  • οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:
  • Κατάρτιση 50 – 200 ωρών που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΚΔΒΜ 2 VOLTEROS
Γκέρτσου 39 – Κοζάνη
Τηλ. Κέντρο: 24610.28197 – 24610.24210 – 24610.21895