Ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο λιγνιτικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας. Η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της μετατροπής της ΔΕΗ σε ένα πράσινο όμιλο με σημαντική παρουσία στις ΑΠΕ, διαθέτει ήδη σε λειτουργία έργα συνολικής ισχύος 250MW, ενώ αναπτύσσει με γρήγορους ρυθμούς το χαρτοφυλάκιό της. Αυτή την περίοδο κατασκευάζει έργα συνολικής ισχύος 360MW, ενώ εντός του καλοκαιριού θα προκηρύξει διαγωνισμούς για έργα ισχύος περίπου 600MW.

Το πρώτο βήμα έγινε ήδη με την προκήρυξη διαγωνισμού για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ονομαστικής ισχύος περίπου 94 MW εντός του λιγνιτικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ακολουθήσει και άλλος διαγωνισμός για εγκατάσταση ΑΠΕ ισχύος 500 MW.  Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε πρόσφατα για φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 94 MW λήγει στις 5 Ιουλίου.

Ο διαγωνισμός αφορά στην παράδοση έργων «με το κλειδί στο χέρι» – turn key- για τέσσερις μονάδες, με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗΑΝ, να ανέρχεται στα 62,5 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πρόκειται για ενδεικτικό προϋπολογισμό́, που δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς, όπως σημειώνει η εταιρία στην προκήρυξη. Επίσης στο συνολικό́ προϋπολογισμό́ έχει συμπεριληφθεί ποσό 450.000 ευρώ, για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών, το οποίο είναι σταθερό́.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας “tenderONE”, του Συστήματος “sourceONE”, της εταιρείας cosmoONE, ενώ το κριτήριο για την επιλογή́ του αντισυμβαλλομένου είναι η τιμή, δηλαδή η πιο συμφέρουσα από́ οικονομική́ άποψη προσφορά́, όπως προσδιορίζεται βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η προκήρυξη προβλέπει πριμ για τον αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση που παραδώσει το έργο ταχύτερα κατά́ 60 ημέρες, σε σχέση με τη συμβατική́ προθεσμία. Η πρόσθετη καταβολή φθάνει μέχρι ποσοστού́ 2,50 % επί του αρχικού́ Συμβατικού́ Τιμήματος.

Το έργο

Αναλυτικά, το έργο αφορά στην “Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, την έκδοση ή αναθεώρηση ή τροποποίηση όλων των απαιτούμενων αδειών για την κατασκευή και σύνδεση των Φ/Β Σταθμών με το Σύστημα βάσει της κείμενης νομοθεσίας, τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού, την Προμήθεια – Μεταφορά – Εγκατάσταση – Θέση σε λειτουργία και τη Λειτουργία και Συντήρηση με δαπάνες και μέριμνα του Αντισυμβαλλόμενου μέχρι την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής τεσσάρων (4) Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ονομαστικής ισχύος 93,98122 MWp στις θέσεις «Χαραυγή 1» (36,00004 MW), «Χαραυγή 5» (24,993 MW), «Πτελεώνας 1» (14,988 MW) και «Πτελεώνας 2» (18,00018 MW), των Δήμων Εορδαίας & Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και όλα τα απαραίτητα έργα διασύνδεσης αυτών με το Σύστημα, τα οποία περιλαμβάνουν την επέκταση του υφιστάμενου Υποσταθμού 33/150 kV Χαραυγή, με προσθήκη δύο νέων πυλών Μ/Σ 33/150 kV, ισχύος 90/110 MVA.

Ο χρόνος κατασκευής και ηλέκτρισης θα είναι 14 μήνες και η συνολική διάρκεια της Σύμβασης μέχρι και την Οριστική Παραλαβή του Έργου 40 μήνες. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις, με την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένοι σε κράτος – μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Πρέπει να πληρούν δε μία σειρά από κριτήρια επιλογής, όπως οικονομική-χρηματοοικονομική επάρκεια, μέσο όρο κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία όχι μικρότερο από το 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (σε περίπτωση σύμπραξης αρκεί τουλάχιστον ένα μέλος να πληροί το κριτήριο αυτό). Η προκήρυξη προσδιορίζει επίσης συγκεκριμένους όρους για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντα ή τουλάχιστον ενός μέλους της σύμπραξης, καθώς και άλλα κριτήρια.

www.worldenergynews.gr